Tenderi

ОDLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA Izgradnja prelaza za invalidna lica na trotoarima gradskih ulica, Breza”

 

30.09.2019 14:09
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2182-10/19 od 24.09.2019. godine) i poništava se postupak javne nabavke radova: Izgradnja prelaza za invalidna lica na trotoarima gradskih ulica, Breza, Iz razloga propisanih članom 69. Stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama
Broj: 01/2-05-1935-4/19
Breza, 30.09.2019. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2182-10/19 od 24.09.2019. godine) u postupku javne nabavke radova: Izgradnja prelaza za invalidna lica na trotoarima gradskih ulica, Breza,” Općinski načelnik d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA
Izgradnja prelaza za invalidna lica na trotoarima gradskih ulica, Breza”

Član 1.

(1) Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2182-10/19 od 24.09.2019. godine) i poništava se postupak javne nabavke radova: Izgradnja prelaza za invalidna lica na trotoarima gradskih ulica, Breza, Iz razloga propisanih članom 69. Stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), odnosno iz razloga što je cijena prihvatljive ponude znatno veća od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku

(2) Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača „AME“ d.o.o. Breza br. 01/2-05-1935-3/19 od 16.09.2019. godine.
0 0