Tenderi

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2020./2021. godinu

 

13.11.2020 14:44
Slika
Poništava se postupak javne nabavke radova: Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2020./2021.godinu za LOT 1:“Zimsko održavanje lokalnih cesta I prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze“
Broj: 01/2-04-2026-5/20
Breza, 13.11.2020. godine

Na osnovu člana 72. stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 7.stav (3) Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2027-14/20 od 10.11.2020. godine) u postupku javne nabavke radova: Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2020./2021.godinu za LOT 1: “Zimsko održavanje lokalnih cesta I prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze,“ Općinski načelnik , d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2020./2021.godinu za LOT 1: “Zimsko održavanje lokalnih cesta I prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze“

Član 1.
(1) Poništava se postupak javne nabavke radova: Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2020./2021.godinu za LOT 1:“Zimsko održavanje lokalnih cesta I prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze,“ iz razloga što ponuđač „NAHONAL-GAS“ d.o.o.Breza nije dostavio garanciju za izvršenje ugovora u ostavljenom roku, nakon zaključenog ugovora, te se zaključeni ugovor smatra apsolutno ništavim, na osnovu člana 72. stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
0 0