Tenderi

ОDLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA DIREKTNI SPORAZUM: "Nabavka kancelarijskog namještaja - stolovi i stolice"

 

27.02.2018 13:18
Slika
Poništava se postupak javne nabavke roba: Nabavka kancelarijskog namještaja - stolovi i stolica,
Broj: 01/2-05-386-3/18
Breza,  27.02.2018. godine
 
Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: Nabavka kancelarijskog namještaja - stolovi i stolica,(broj: 02/1-2-14-388/18 od 15.02.2018.godine), Općinski načelnik, d o n o s i
 
ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA
        DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
  • Poništava se postupak javne nabavke roba: Nabavka kancelarijskog namještaja - stolovi i stolica, Općinski načelnik ,  zbog dokazivih  razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke – član 69. stav 3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
  • Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača „OPTIMUS“ d.o.o. Ilijaš  Breza broj 01/2-05-386-2/18 od 16.02.2018. godine.
0 0