Tenderi

ОDLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBE: Nabavka novog putničkog motornog vozila putem finansijskog leasinga

 

27.06.2019 09:11
Slika
Poništava se postupak javne nabavke robe „Nabavka novog putničkog motornog vozila putem finansijskog leasinga”
Broj: 01/2-05-1388-3/19
Breza, 25.06.2019. godine
 
Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1413-7/19 od 24.06.2019. godine) u postupku javne nabavke robe: „Nabavka novog putničkog motornog vozila putem finansijskog leasinga,”  Općinski načelnik    d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBE
 Nabavka novog putničkog motornog vozila putem finansijskog leasinga
 
Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke robe „Nabavka novog putničkog motornog vozila putem finansijskog leasinga,”  iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku – član 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
0 0