Tenderi

ОDLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA „Izrada Regulacionog plana resort/turističko naselje „Vijesolići“

 

13.09.2018 12:49
Slika
Općinski načelnik poništava postupak javne nabavke usluga „Izrada Regulacionog plana resort/turističko naselje „Vijesolići“ zbog dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke
Broj: 01/2-05-2425-3/18
Breza, 11.09.2018. godine
 
Na osnovu člana 69. stav (3) i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2329-7/18 od 29.08.2018. godine) u postupku javne nabavke usluga „Izrada Regulacionog plana resort/turističko naselje „Vijesolići“,  Općinski načelnik ,  d o n o s i  
 
ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA
„Izrada Regulacionog plana resort/turističko naselje „Vijesolići“
 
Član 1.
Općinski načelnik poništava postupak javne nabavke usluga „Izrada Regulacionog plana resort/turističko naselje „Vijesolići“ zbog dokazivih  razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke–  član 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
0 0