Tenderi

ОDLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA DIREKTNI SPORAZUM: Izrada Glavnog projekta „Pristupna saobraćajnica u naselju Potkraj"

 

06.01.2020 15:43
Slika
Poništava se postupak javne nabavke usluga - Izrada Glavnog projekta „Pristupna saobraćajnica u naselju Potkraj,“ iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku
Broj: 01/2-05-3076-2/19
Breza, 31.12.2019. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), “na preporuku Službe za privredu (broj: 02/1-2-14-3071-3/19 od 30.12.2019.godine) u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga - Izrada Glavnog projekta „Pristupna saobraćajnica u naselju Potkraj,“ Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke usluga - Izrada Glavnog projekta „Pristupna saobraćajnica u naselju Potkraj,“ iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku – član 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
0 0