Tenderi

ОDLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA KONKURSA ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA ZA GRADSKU TRŽNICU U BREZI

 

04.04.2018 15:31
Slika
Poništava se postupak javne nabavke usluga: „Konkurs za izradu idejnog rješenja za Gradsku tržnicu u Brezi,“
Broj: 01/2-05-577-2/18                                                                           
Breza, 04.04.2018. godine
 
Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-579-8/18 od 03.04.2018. godine) u postupku javne nabavke usluga: „Konkurs za izradu idejnog rješenja za Gradsku tržnicu u Brezi,“ Općinski načelnik ,  d o n o s i 
 
ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA
KONKURSA ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA ZA GRADSKU TRŽNICU U BREZI
 
Član 1.
   Poništava se postupak javne nabavke usluga: „Konkurs za izradu idejnog rješenja za Gradsku tržnicu u Brezi,“   iz razloga:nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva – član 69. stav 2. tačka d),  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
0 0