Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza“

 

07.06.2019 12:09
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-954-7/19 od 31.05.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o. Breza,
Broj: 01/2-05-948-3/19
Breza, 07.06.2019. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-954-7/19  od  31.05.2019. godine),  u postupku javne nabavke radova:  “Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza ,“ Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza
 
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-954-7/19 od 31.05.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču NAHONAL-GAS“ d.o.o. Breza, (ponuda broj 106-V/19 od 27.05.2019. godine)  za ponuđenu cijenu od 101.700,00  KM,  bez  PDV-a, odnosno 118.989,00 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0