Tenderi

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - „Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč, općina Breza“

 

28.09.2017 13:22
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2425-6/17 od 12.09.2017.godine) i Ugovor za javnu nabavku radova „Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč, općina Breza,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „GEO-PUT“ d.o.o.Maglaj,
Broj: 01/2-05-2424-2/17
Breza, 27.09.2017. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2425-6/17 od  12.09.2017. godine),  u postupku javne nabavke radova: „Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč, općina Breza,“  Općinski načelnik, d o n o s i
 
ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
 
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2425-6/17 od 12.09.2017.godine) i Ugovor za javnu nabavku radova „Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč, općina Breza,“  dodjeljuje se izabranom ponuđaču „GEO-PUT“ d.o.o.Maglaj, (ponuda broj 327/2017 od dana 12.09.2017. godine), za ponuđenu cijenu od 163.640,03 KM  sa popustom i  PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču
0 0