Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Izrada Glavnog projekta “Izgradnja kružnih raskrsnica na području općine Breza”

 

14.01.2019 15:23
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3480-7/18 od 09.01.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Glavnog projekta “Izgradnja kružnih raskrsnica na području općine Breza”
Broj: 01/2-05-3476-3/18
Breza, 14.01.2019. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3480-7/18 od 09.01.2019. godine) u postupku javne nabavke usluga: Izrada Glavnog projekta “Izgradnja kružnih raskrsnica na području općine Breza” Općinski načelnik ,  d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izrada Glavnog projekta “Izgradnja kružnih raskrsnica na području općine Breza”

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3480-7/18 od 09.01.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Glavnog projekta “Izgradnja kružnih raskrsnica na području općine Breza”, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „IGA-3D“ d.o.o.Ilijaš, ponuda (broj 01-01/19 od 07.01.2019.godine) za ponuđenu cijenu od 3.890,00 KM bez PDV-a, odnosno 4.551,30 KM, sa  PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0