Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Izrada Regulacionog plana „CENTAR II“

 

12.03.2020 15:57
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-322-7/20 od 03.03.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Regulacionog plana „CENTAR II,“
Broj: 01/2-04-312-4/20
Breza, 12.03.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-322-7/20 od 03.03.2020. godine) u postupku javne nabavke usluga: Izrada Regulacionog plana „CENTAR II,“ Općinski načelnik , d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izrada Regulacionog plana „CENTAR II“

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-322-7/20 od 03.03.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Regulacionog plana „CENTAR II,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „Routing“ d.o.o. Banja Luka, ponuda (broj 362/20 od 20.02.2020. godine) za ponuđenu cijenu od 12.370,00 KM, bez PDV-a, odnosno 14.472,90 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0