Tenderi

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Uređenje korita rijeke Stavnje na području općine Breza – Faza II

 

05.11.2018 10:26
Slika
 
Broj: 01/2-05-2918-3/18
Breza, 05.11.2018. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2917-7/18 od 01.11.2018. godine) u postupku javne nabavke radova: Uređenje korita rijeke Stavnje na području općine Breza - Faza II,  Općinski načelnik , donosi

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Uređenje korita rijeke Stavnje na području općine Breza – Faza II

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2917-7/18 od 01.11.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku : Uređenje korita rijeke Stavnje na području općine Breza - Faza II,  dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o. Breza, ponuda (broj 230-X/18 od 31.10.2018. godine) za ponuđenu cijenu od 9.215,00 KM bez PDV-a, odnosno 10.781,55 sa  PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0