Info

Dobra posjećenost i kvalitetne primjedbe građana na raspravi u sali Općinskog vijeća

 

09.09.2019 10:49
Slika
 
Uz dobru posjećenost i kvalitetne primjedbe građana, u sali Općinskog vijeća održan je sastanak sa vlasnicima i posjednicima nekretnina u obuhvatu za koji se izrađuje Regulacioni plan "Poljice", prostoru uokvirenom lokalnim putem Breza - Smailbegovići i Regionalnom cestom R-444.

Na osnovu Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Poljice", u svrhu donošenja prostorno-planske dokumentacije, raspravu je organizirala Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove, a vodila ju je stručna savjetnica za prostorno uređenje i zaštitu okolice Šeherzada Nefić. Prisutni su bili i zaposlenici općine Breza: stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove Almir Dervišević, stručni saradnik za komunalnu infrastrukturu Amir Muratović, građevinska inspektorica Selma Gazdić, stručna savjetnica za geodetske i katastarske poslove Nezaheta Čengić, stručna savjetnica za prostorno uređenje i zaštitu okolice Semedina Tatar, pomoćnici načelnika Salih Hasanspahić i Huso Herco.

U kontekstu važeće zakonske regulative, tokom sastanka je govoreno o načinima usaglašavanja interesa korisnika nekretnina i Općine Breza.

- Hvala što ste u velikom broju došli da nam pomognete u definisanju Regulacionog plana “Poljice”. Napravili smo određene smjernice i pokušavamo da stvari u svakom segmentu dovedemo u red, jer smo primijetili da obrađivač projekta nije ponudio rješenje koje će biti skroz prihvatljivo. Pozvali smo vas da razgovaramo i saznamo šta otprilike planirate na vašim parcelama te da zemlju iskoristimo na obostrano zadovoljstvo – rekao je načelnik mr. sci. Munib A. Zaimović.

- U svrhu donošenja provodivog plana, potrebno je uskladiti lične zahtjeve i očekivanja sa realnim stanjem, prihvatiti učešće u izgradnji saobraćajne mreže i preparcelaciju zemljišta u svrhu formiranja građevinskih parcela te prihvatiti izgradnju objekata u nizu, kolektivno-stambenih i stambeno-poslovnih objekata – navela je stručna savjetnica Nefić.
0 0