Info

Održana 27. redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

28.02.2019 11:32
Slika
 
Jučer je u sali Općinskog vijeća Breza održana 27. redovna sjednica kojom je predsjedavao Vedad Jusić (SDA). Opravdano odsutan bio je vijećnik Mirza Ahmedspahić (SDA). Nova pitanja i inicijative uputili su Fetah Bajrić (SDA), Arif Sirotanović (BPS), Dževahid Sokić (SPU), Memsud Kadrić (GDS), Amina Cigura-Jekalović (SDP), Edin Avdić (SBB) i Vedad Jusić (SDA).
 
Red sjednice, po dnevnom redu, počeo je izlaganjem načelnika Muniba Zaimovića koji je spomenuo značajne aktivnosti u periodu između sjednica.
 
Vijećnici su usvojili prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana resort/turističkog naselja Arabosna-Breza, prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjednicima Savjeta mjesnih zajednica na području općine Breza za 2019. godinu, prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o povjeravanju komunalne usluge  redovnog održavanja javnih cesta na području općine Breza u ljetnom periodu JP “Komunalno“ d.o.o. Breza, Nacrt Odluke o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda, prijedlog Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje od 15.03.2019. do 15.03.2020. godine i prijedlog Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2019. godini.
 
Dalji rad Općinskog vijeća nastavljen je razmatranjem i usvajanjem Izvještaja o radu Općinske izborne komisije (OIK) Breza za 2018. godinu koji je, posredstvom powerpoint prezentacije, vijećnicima detaljnije predstavio predsjednik OIK Breza Safet Zahirović.
 
Potom su općinski vijećnici usvojili predložene programe rada javnih ustanova „Umihana Čuvidina“, Opće biblioteke “Muhamed Kantardžić” i Centra za socijalni rad za 2019. godinu, a prezentirali su ih direktorica Amra Mušić, direktorica Indira Lukačević i direktor Osman Salkić.
 
Na kraju su, u okviru desete i jedanaeste tačke dnevnog reda, usvojena rješenja o razrješenju i imenovanju na kraći period članova Upravnog odbora JU za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza.
 
Redovnu sjednicu je pratio službenik za demokratski razvoj pri OSCE-u Daut Bajramović.

Foto : Održana 27. redovna sjednica Općinskog vijeća Breza
0 0