Projekti u toku

Informacija o projektu „ Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča“

 

27.02.2017 11:13
Slika
Trasa vodovoda počinje od kaptiranog izvorišta koje se nalazi neposredno iznad naseljenog mjesta Mahmutović Rijeka.
Broj: 01/2-05-2942/16
Breza, 23.01.2017. godine

Kratak opis projekta
Trasa vodovoda počinje od kaptiranog izvorišta koje se nalazi neposredno iznad naseljenog mjesta Mahmutović Rijeka. Pruža se kanjonom rijeke Misoče uz put nizvodno do lokaliteta Kovača mlin, odakle ide preko prevoja Crveno brdo i spušta se do naselja Podgora, gdje se nalazi rasteretna komora, odakle voda ide do rezervoara i dalje u sekundarnu mrežu vodovoda.

Osnovni tehnički podaci ( broj i veličina objekta):
• Transportni cjevovod dužine 14,3 km,
• Rezervoar V=9 m3
• prelazi cjevovoda preko rijeke Misoče 5 komada,
• muljni ispusti 6 komada,
• zračni ventili 5 komada,
• sekcioni zatvarači 2 komada,
• postojeća kaptaža „Mahmutović rijeka“,
• novoprojektovana kaptaža.

Principi za opravdanost sanacije predmetnog infrastrukturnog projekta
Presudan faktor za sanaciju ovog vodovoda je nedostatak dovoljnih količina vode, posebno u toku ljetnih mjeseci, što predstavlja ograničavajući faktor u razvoju svih sfera života na ovom području. Razlozi za manjak vode u ovom vodovodnom sistemu su : mala izdašnost izvorišta u sušnom periodu, dotrajalost cjevovoda koji je izveden od azbest cementnih cijevi, neodgovarajuća klasa cijevi, neadekvatna izvedba pojedinih dionica cjevovoda, neodgovarajući raspored objekata na trasi (muljni ventili, usisno odzračni ventili, prelaz cjevovoda preko rijeke Misoče), oštećenost cjevovoda, pucanje cijevi, hidraulični problemi preko prevoj Crveno brdo i drugo.
Imajući u vidu navedeno, može se zaključiti da je cjevovod dotrajao, kao i prateći objekti na cjevovodu. U cilju prevazilaženja nedostatka vode, neophodna je zamjena cjevovoda na čitavoj dužini trase, uz zahvatanje novih količina vode i određene korekcije trase, kako je navedeno u glavnom projektu.

Ciljane zajednice i korisnici
Ciljane zajednice su naseljena mjesta Župča, Podgora, Podžupča, Vrbovik i dio MZ Mahala. Korisnici predmetnog infrastrukturnog objekta su stanovnici pet naseljenih mjesta: Župča, Podžupča, Podgora, Vrbovik, dio MZ Mahala, Osnovna škola „Safvet beg Bašagić“ u naselju Mahala s pripadajućom područnom školom u naselju Župča, ambulante porodične medicine u naseljima Župča i Kahve, JP „Elektroprivreda BiH - Sarajevo , ZD Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza, Strong d.o.o., Poslovna zona „Potkraj-Šaš“, Poslovna zona „Kamenice“, ugostiteljski objekti na tretiranom području, poljoprivredni proizvođači, te drugi poslovni i privredni subjekti. Procjenjeni ukupan broj korisnika iznosi cca. 5800 stanovnika, od čega je 629 učenika u osnovnim školama.

Ciljevi projekta
Važnost , potreba i hitnost projekta u svijetu trenutne situacije
Potreba za vodom je osnovna ljudska potreba koja ima širok uticaj na sfere života kao što su školstvo, zdravstvo , privreda, jednakost spolova i dr.
Projekat je visoko rangiran i hitnost realizacije projekta je neupitna. Sa aspekta razvoja humanog kapitala voda je osnovna potreba. Sa aspekta razvoja privrede, projekat sanacije vodovoda Župča će direktno doprinijeti poboljšanju vodosnabdijevanja privrednih društava, među kojima je JP „Elektroprivreda BiH - Sarajevo , ZD Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza , koji predstavlja okosnicu razvoja Općine. Rekonstrukcija primarnog cjevovoda doprinijeti će cjelokupnoj stabilnosti sekundarne mreže vodovoda, odakle se snabdijeva vodom lokalno stanovništvo, a posebno kontinuiranog vodosnabdijevanja privrednog i javnog sektora koji su locirani na tretiranom području.

Očekivani rezultati realizacije projekta
Dugoročni rezultat sanacije primarnog cjevovoda je poboljšan kvalitet življenja u tretiranim područjima, a time i u samoj lokalnoj zajednici. Sanacijom cjevovoda stvorit će se preduslovi da se dugoročno održi kvantitet i kvalitet vode za piće koji zadovoljava standarde propisane Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Postizanjem ovog cilja ostvarit će se pretpostavke i za stvaranje pozitivne klime za privredni razvoj lokalne zajednice. Takođe, ostvarivanjem ovog cilja smanjit će se rizici od nastajanja različitih oboljenja ( naročito kancerogenih oboljenja). Gubici vode u transportnom cjevovodu i sekundarnoj mreži cijene se na 60%. Obzirom na ograničene količine vode koje dolaze do krajnjih potrošača, redukcije vode su aktuelne tokom 6 mjeseci u toku godine. Takođe, zbog malih pritisaka vode i velikih gubitaka u sekundarnoj mreži pojedini dijelovi ( više zone) vodu imaju samo u toku noćnih sati. Implementacijom ovog projekta voda bi bila dostupna svim njenim korisnicima u toku cijelog dana i tokom cijele godine. Obzirom da su žene više vezane za vodu kako u domaćinstvu, tako i profesionalno, dostupnost vode tokom cijelog dana i tokom cijele godine doprinijet će da se žena može posvetiti drugim obavezama i kativnostima na svojom afirmaciji , kako u privatnom, tako u profesionalnom životu. Takođe, voda je presudan faktor za privredni razvoj općine. Preduslov za ulazak kompanija u poslovne zone koje se definisane prostorno- planskom dokumentacijom je postojanje dovoljnih količina vode. Trenutno , iskazani interes od strane 10 kompanija za ulaganje u poslovne zone čime se stvara mogućnost za otvaranje novih 200 radnih mjesta. Na ovom području primarna poljoprivredna proizvodnja je limititana nepostojanjem prerađivačkih kapaciteta, koja u procesu prerade koriste vodu. Projektom razvoja poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije, za područje općine Breza i susjednih općina predviđeno je da se na ovom području grade prerađivački kapaciteti za preradu voća i povrća. Voda će biti presudan faktor za funkcionisanje ovog kapaciteta. Izgradnjom ovog postrojenja direktno bi se uposlilo 100 radnika, a indirektno mnoge porodice koje imaju poljoprivredno zemljište bi postale proizvođači sirovine za preradu. Obzirom da su žene najvećim dijelom nezaposlene otvorila bi se mogućnost za njihovo privređivanje i afirmaciju. Kratkoročni rezultati se ogledaju u uvođenju novih količina vode u vodovodni sistem kaptiranjem novog izvorišta i činjenicom da će se sva voda od izvorišta bez gubitaka transportovati do krajnjih korisnika.

Stepen spremnosti projekta za realizaciju
Glavni projekat: Vodovod Župča (Knjiga I i Knjiga II)
Projektant: „Projekt“ dd Sarajevo
Godina projektovanja: 1996.god

Projektovana vrijednost
Ukupna vrijednost sredstava potrebnih za sanaciju infrastrukturnog objekta - primarnog cjevovoda Mahmutović Rijeka – Župča , sa potrebnom opremom, materijalima i radovima po pojedinim objektima iznosi: 2.989.027,30 KM.
0 0