Tenderi

Izrada Glavnog projekta “Kolektor Jasike faza II" - Odluka

 

09.08.2017 13:23
Slika
 
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 04/15 i 04/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga Izrada Glavnog projekta:“Kolektor Jasike faza II, dionica R444, rijeka Stavnja,“ (broj: 02/1-2-14-2297-2/17 od 08.08.2017.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik,  d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.

Prihvata se Ponuda broj:133-01-IB/17 od 07.03.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga Izrada Glavnog projekta:“Kolektor Jasike faza II, dionica R444, rijeka Stavnja,“ dodjeljuje se ponuđaču „IBIS“d.o.o.Zavidovići, za ponuđenu cijenu  3.685,50 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0