Novi link

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JP „Komunalno“ d.o.o. Breza

 

10.10.2019 08:10
Slika
Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Komunalno“ d.o.o. Breza
Skuština preduzeća J.P. „Komunalno“ Breza

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 34/03 i 65/13), člana 28. Statuta Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza broj: 1157-07-05-33-2./18. od 07.05.2018. godine i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JP „Komunalno“ d.o.o Breza broj: 01/1-02-1789/19 od 16.07.2019. godine, Skupština JP „Komunalno“ d.o.o. Breza, o b j a v lj u j e

J A V N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JP „Komunalno“ d.o.o. Breza

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Komunalno“ d.o.o. Breza, kako slijedi:

1. Nadzorni odbor JP „Komunalno“ d.o.o Breza – 1 (jedan) član.
0 0