Novi link

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Breza“

 

01.08.2017 22:38
Slika
 

Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama (Službeni list BIH, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine Ze-do kantona, broj 7/10), i član 48. Pravila Javne ustanove, Upravni odbor predškolske ustanove raspisuje:

JAVNI KONKURS

Za izbor i imenovanje direktora/ice Javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje  Breza.

Konkurs se objavljuje za izbor i imenovanje direktora/ice na period od četiri (4) godine.

Opći uslovi za imenovanje na upražnjenu poziciju direktora/ice predškolske ustanove su:

 • Da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
 • Da je stariji/a od 18 godina;
 • Da nema privatni finasijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira;
 • Da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak;

Posebni uslovi za imenovanje direktora/ice predškolske ustanove su:

 • Da ima visoku stručnu spremu, odnosno završen najmanje prvi studijski ciklus u području predškolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije ili psihologije;
 • Da ima najmanje pet (5) godina rada na poslovima odgoja i obrazovanja, a naročito se ističe svojim radom u organizaciji odgojno obrazovne djelatnosti, pedagoškoj teoriji i praksi;

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:

 • Kraću biografiju, adresu i kontakt telefon;
 • Uvjerenje da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine (ne starije od 6 mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Ovjerenu izjavu da nema privatni finasijski interes u u instiuciji u kojoj se kandidira;
 • Uvjerenje/dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
 • Ovjerenu fotokopiju diplome;
 • Dokaz da kandidat/inja ima najmanje pet (5) godina rada na poslovima odgoja i obrazovanja, nakon sticanja diplome;
 • Program rada predškolske ustanove za narednu školsku godinu
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja ( objavljen u listu „Naša riječ“, web stranici općine, oglasnoj ploči vrtića)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Kandidati/ kinje koji budu izabrani u uži izbor biti će pozvani na intervju sa Komisijom za izbor i imenovanje direktora/ice Javne ustanove za predškolsko  obrazovanje i vaspitanje Breza.

Upravni odbor imenuje direktora/icu koju je utvrdila konkursna komisija, uz prethodno pribavljenu saglasnost Osnivača.

Kandidat/kinja koji/a bude izabran/a obavezan/a je prije stupanja na dužnost dostaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti- ljekarsko uvjerenje, kojim dokazuje opću zdravstvenu sposobnost.
Prijave slati na adresu:
Javna ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje
„Umihana Čuvidina“
Šehidska 14, Breza
Sa naznakom:   NE OTVARATI
0 0