Novi link

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza

 

01.10.2018 10:44
Slika
Nadzorni odbor JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza, shodno utvrđenim ovlaštenjima i nadležnostima pristupa raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje Direktora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza
Na osnovu odredaba člana 12. Zakona o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine brojevi 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članova 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine brojevi 12/03, 34/03 i 65/13) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora broj 02/2-6-NO-26/18 od 18.09.2018. godine, a u skladu sa odredbama članova 35. i 42. do 45. Statuta JP Veterinarska stanica d.o.o. Breza, broj: 02/2-6-S-3/17 od 06.10.2017. godine, Nadzorni odbor javnog preduzećaraspisuje:
 
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza
 
Nadzorni odbor JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza, shodno utvrđenim ovlaštenjima i nadležnostima pristupa raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje Direktora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza na mandatni period u trajanju od 4 (četiri) godine, shodno odredbama Statuta JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza.
0 0