Oglasi

JAVNI OGLAS o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, radi izgradnje poslovnog objekta

 

08.03.2019 09:45
Slika
Općina Breza raspisuje Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (u daljem tekstu nekretnine), u Brezi, naselje Banjevac, putem javnog nadmetanja - licitacije
Broj: 01/2-05-453/19
Breza, 07.03.2019. godine
 
Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14), člana 13. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 6/17 i 1/19)  i člana 3. stav 2. Odluke Općinskog vijeća Breza  o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog  građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Breza, putem javnog nadmetanja - licitacije, broj: 01/1-02-123/19 od 30.01.2019. godine ("Službeni glasnik Općine Breza", broj: 1/19), Općinski načelnik, o b j a v lj u j e 
 
J A V N I  O G L A S
 
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, radi izgradnje poslovnog objekta
 
 
 
  1. NAZIV I SJEDIŠTE VLASNIKA NEKRETNINE KOJA JE PREDMET PRODAJE
           Općina Breza, Breza, ulica Bogumilska broj: 1.
 
  1. PREDMET PRODAJE
 
    Općina Breza raspisuje  Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (u daljem tekstu nekretnine), u Brezi, naselje Banjevac, putem javnog nadmetanja -  licitacije, označene kao:
 
    - k.č. broj: 1012/2 k.o. Gornja Breza, zv. „Banjevac; Neplodno“, u površini od 205 m2, upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj: 67 k.o. Gornja Breza, vlasništvo Općine Breza sa dijelom 1/1, upisana i u Posjedovni list broj: 77 k.o. Gornja Breza, posjednik Općina Breza sa dijelom 1/1.
0 0