Oglasi

JAVNI OGLAS o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, radi izgradnje poslovnog objekta

 

08.08.2019 12:34
Slika
Općina Breza raspisuje Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Brezi, naselje Potkraj, putem javnog nadmetanja - licitacije
Broj: 01/2-05-1988/19
Breza, 07.08.2019. godine

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14), člana 13. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 6/17 i 1/19) i člana 3. stav 2. Odluke Općinskog vijeća Breza o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Breza, putem javnog nadmetanja - licitacije, radi izgradnje poslovnog objekta, broj: 01/1-02-1856/19 od 31.07.2019. godine ("Službeni glasnik Općine Breza", broj: 7/19), Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

J A V N I O G L A S
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, radi izgradnje poslovnog objekta

1. NAZIV I SJEDIŠTE VLASNIKA NEKRETNINE KOJA JE PREDMET PRODAJE
Općina Breza, ulica Bogumilska broj: 1., Breza

2. PREDMET PRODAJE
Općina Breza raspisuje Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (u daljem tekstu nekretnine), u Brezi, naselje Potkraj, putem javnog nadmetanja - licitacije, označene kao:

- k.č. broj: 1878/3 k.o. Mahala, zv. „Skladovi; Ostalo neplodno zemljište“, u površini od 309 m2, upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj: 2282 k.o. Mahala, vlasništvo Općine Breza sa dijelom 1/1, upisana i u Posjedovni list broj: 290 k.o. Mahala, posjednik Općina Breza sa dijelom 1/1.
0 0