Oglasi

JAVNI OGLAS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, radi izgradnje poslovnog objekta

 

09.03.2020 11:08
Slika
Općina Breza raspisuje Javni oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
Broj: 01/2-04-517/20
Breza, 06.03.2020. godine

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14), člana 13. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 6/17 i 1/19) i člana 3. stav 2. Odluke Općinskog vijeća Breza o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Breza, putem javnog nadmetanja - licitacije, radi izgradnje poslovnog objekta, broj: 01/1-02-378/20 od 26.02.2020. godine ("Službeni glasnik Općine Breza", broj: 2/20), Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

J A V N I O G L A S
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, radi izgradnje poslovnog objekta

1. NAZIV I SJEDIŠTE VLASNIKA NEKRETNINE KOJA JE PREDMET PRODAJE

Općina Breza, ulica Bogumilska broj: 1., Breza

2. PREDMET PRODAJE

Općina Breza raspisuje Javni oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (u daljem tekstu nekretnine), u Brezi, naselje Potkraj, putem javnog nadmetanja - licitacije, označene kao:

- k.č. broj: 1067/2 k.o. Mahala, zv. „Kamenjaća; Pašnjak 1. klase“, u površini od 603 m2, upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj: 2315 k.o. Mahala, vlasništvo Općine Breza sa dijelom 1/1, upisana i u Posjedovni list broj: 290 k.o. Mahala, posjednik Općina Breza sa dijelom 1/1.
0 0