Oglasi

JAVNI OGLAS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, radi izgradnje poslovnog objekta

 

02.11.2017 08:02
Slika
Općina Breza raspisuje Javni oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, putem javnog nadmetanja - licitacije
Broj: 01/2-05-3042/17
Breza, 30.10.2017.godine

       Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14), člana 13. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 6/17)  i člana 3. stav 2. Odluke Općinskog vijeća Breza  o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Breza, putem javnog nadmetanja - licitacije, broj: 01/1-02-2141/17 od 26.07.2017. godine ("Službeni glasnik Općine Breza", broj: 7/17), Općinski načelnik, o b j a v lj u j e
 
 
J A V N I  O G L A S
 
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, radi izgradnje poslovnog objekta
 
 
 
  1. NAZIV I SJEDIŠTE VLASNIKA NEKRETNINA KOJE SU PREDMET PRODAJE
 
            Općina Breza, Breza, ulica Bogumilska broj: 1.
 
  1. PREDMET PRODAJE
 
            Općina Breza raspisuje  Javni oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, putem javnog nadmetanja -  licitacije, označenog kao :
 
            - k.č. broj: 744/46, zv. „Bosanska; Dvorište“, u površini od 3607 m2, upisano u Posjedovni list broj: 137 k.o.  Breza, posjednik Općina Breza sa dijelom 1/1, upisano i u Zemljišnoknjižni uložak, broj: 965 k.o. Breza, kao vlasništvo Općine Breza sa dijelom 1/1 i
 
            k.č. broj: 744/47 k.o. Breza, zv. „Bosanska; Dvorište“, u površini od 1024 m2, upisano u Posjedovni list broj: 136, posjednik Općina Breza sa dijelom 1/1, upisano i u Zemljišnoknjižni uložak, broj: 965 k.o. Breza, kao vlasništvo Općine Breza sa dijelom 1/1.
0 0