Oglasi

JAVNI OGLAS za dodatni prijem lica sa završenim fakultetom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza u 2018. godini

 

31.07.2018 08:45
Slika
Raspisuje se Javni oglas za prijem ukupno 5 (pet) lica sa završenim fakultetom radi stručnog osposobljavanja i to bez zasnivanja radnog odnosa
Broj: 01/2-34-696-9/18
Breza, 30.07.2018. godine
 
U skladu sa članom 6. Odluke o prijemu lica sa završenim fakultetom, višom i završenom srednjom školom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza u 2018. godini broj: 01/2-34-696/18 od 15.03.2018., te u skladu Pravilnikom o kriterijima, postupku izbora i prijema lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza br. 01/2-05-2676/16 od 12.10.2015. godine, od 01/2-05-1072/16 od 05.05.2016. godine,  01/2-05-2075/17 od 14.07.2017. godine i 01/2-05-2242/18 od 30.07.2018. godine, a na osnovu člana 37. Statuta Općine Breza (Službeni glasnik općine Breza broj 08/09 – prečišćeni tekst), Općina Breza raspisuje slijedeći:
 
J A V N I   O G L A S
Za dodatni prijem lica sa završenim fakultetom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza u 2018. godini
 
Raspisuje se Javni oglas za prijem ukupno 5 (pet) lica sa završenim fakultetom radi stručnog osposobljavanja i to bez zasnivanja radnog odnosa, za zanimanja kako slijedi:
0 0