Oglasi

JAVNI OGLAS za dodatni prijem lica sa završenim fakultetom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

29.08.2017 10:56
Slika
Raspisuje se Javni oglas za prijem ukupno 4 (četiri) lica sa završenim fakultetom radi stručnog osposobljavanja i to bez zasnivanja radnog odnosa
Broj: 01/2-34-1054-2/17
Breza, 28.08.2017. godine
 
U skladu sa članom 6. Odluke o prijemu lica sa završenim fakultetom i završenom srednjom školom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza u 2017. godini brojevi 01/2-34-1054/17 od 20.04.2017. godine i 01/2-05-2076/17 od 14.07.2017. godine, te u skladu Pravilnikom o kriterijima, postupku izbora i prijema lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza brojevi 01/2-05-2676/16 od 12.10.2015. godine, od 01/2-05-1072/16 od 05.05.2016. godine i 01/2-05-2075/17 od 14.07.2017. godine, a na osnovu člana 37.Statuta Općine Breza (Službeni glasnik općine Breza broj 08/09 – prečišćeni tekst),Općina Breza raspisuje slijedeći:
 
J A V N I   O G L A S
Za dodatni prijem lica sa završenim fakultetom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza u 2017. godini
 
Raspisuje se Javni oglas za prijem ukupno 4 (četiri) lica sa završenim fakultetom radi stručnog osposobljavanja i to bez zasnivanja radnog odnosa, za zanimanja kako slijedi:
0 0