Oglasi

Javni oglas za imenovanje članova komisija

 

11.01.2021 13:50
Slika
Na osnovu člana 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Komisija za izbor, imenovanja i administrativne poslove

Broj: 01/1-02-27-7/21
Breza, 11.01.2021. godine

Na osnovu člana 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Sl. glasnik Općine Breza“, broj 3/11 – Prečišćeni tekst), Komisija za izbor, imenovanja i administrativne poslove, na sjednici održanoj 11.01.2021.godine, o b j a v lj u j e:

J A V N I O G L A S
za imenovanje članova komisija za:

1. Komisija za Statut i propise;
2. Drugostepena upravna komisija;
3. Komisija za Budžet i finansije.

I
- U Komisiju za Statut i propise, mogu se prijaviti diplomirani pravnici i pravnici koji su stekli diplomu po Bolonjskom procesu obrazovanja, te imaju najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci.

- U Drugostepenu upravnu komisiju, mogu se prijaviti diplomirani pravnici i pravnici koji su stekli diplomu po Bolonjskom procesu obrazovanj, te imaju najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci.

U Komisiju za Budžet i finansije mogu se prijaviti diplomirani ekonomisti i pravnici, te ekonomisti i pravnici koji su stekli diplomu po Bolonjskom procesu obrazovanja, te imaju najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci.

III
Komisije broje po 5 članova.
Imenovanje se vrši na period od 4 godine.

IV
Naknada za rad članova stalnih radnih tijela je utvrđena Odlukom Općinskog vijeća u iznosu od 10,00 KM po 1 satu.

V
Oglas je otvoren 10 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Breza.

VI
Prijavu za oglas sa kraćom biografijom, dokazom o stručnoj spremi i radnim iskustvom dostaviti na adresu:

OPĆINA BREZA
Stručna služba Općinskog vijeća Breza,
sa naznakom: Prijava za oglas, za imenovanje članova u Komisije
Oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Breza dana 11.01.2021.godine.

PREDSJEDNIK KOMISIJE:
Gavranović Dino s.r.
0 0