Oglasi

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA USTANOVE

 

29.11.2017 12:56
Slika
Na osnovu člana 66. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ broj: 46/10 i 75/13) i člana 34. Statuta JU Doma zdravlja Breza i Odluke Upravnog odbora JU Doma zdravlja Breza
JAVNA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA BREZA
UPRAVNI ODBOR
Broj. 01-694/2017

Breza: 28.11.2017 god.
 
JU DOM ZDRAVLJA BREZA

Na osnovu člana 66. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ broj: 46/10 i 75/13) i člana 34. Statuta JU Doma zdravlja Breza i Odluke Upravnog odbora  JU Doma zdravlja Breza broj: 01-691/2017 od 28.11.2017 godine, Upravni odbor JU Doma zdravlja Breza raspisuje;
 
J A V N I    O G L A S
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA USTANOVE
 
Kandidat za izbor i imenovanje direktora treba ispunjavati opće i posebne uslove:
0 0