Oglasi

JAVNI OGLAS za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza u 2020. godini

 

21.01.2020 10:01
Slika
Raspisuje se Javni oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza u 2020. godini
Broj: 01/2-04-104/20
Breza, 20.01.2020. godine

U skladu sa članom 6. Odluke o prijemu lica sa završenim fakultetom i završenom srednjom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza u 2020. godini broj 01/2-04-100/20 od 15.01.2020.godine, te u skladu Pravilnikom o kriterijima, postupku izbora i prijema lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza brojevi 01/2-05-2676/15 od 12.10.2015. godine, od 01/2-05-1072/16 od 05.05.2016. godine i 01/2-05-2075/17 od 14.07.2017. godine, a na osnovu člana 37.Statuta Općine Breza (Službeni glasnik općine Breza broj 08/09 – prečišćeni tekst),Općina Breza raspisuje slijedeći:

JAVNI OGLAS
za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza u 2020. godini

(1) Raspisuje se Javni oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza u 2020. godini kako slijedi:

(a) 8 lica sa završenim fakultetom – društvenog ili tehničkog smjera (VII stepen stručne spreme ili najmanje I ciklus studija sa 240 ECTS bodova ili I ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova),

(b) 2 lica sa završenom stručnom spremom IV/SSS – društvenog ili tehničkog smjera.
0 0