Oglasi

Javni oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

03.08.2017 12:41
Slika
 
Na osnovu člana 6. Odluke o prijemu lica sa završenim fakultetom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza u 2017. godini, broj 01/2-34-1054/17 od 20.04.2017. godinei u skladu sa Odlukom o prijemu lica sa završenim fakultetom i završenom srednjom školom na stručno osposobljavanje u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza 01/2-05-2076/17 od 14.07.2017. godine,odredbama Pravilnika o kriterijima, postupku izbora i prijema lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza broj 01/2-05-2676/16 od 12.10.2015. godine, broj 01/2-05-1072/16 od 05.05.2016. godine i broj 01/2-05-2075/17 od 14.07.2017. godine, a na osnovu člana 37.Statuta Općine Breza (Službeni glasnik općine Breza broj 08/09 – prečišćeni tekst),Općina Breza raspisuje slijedeći:
 
J A V N I   O G L A S
Za prijem lica sa IV-SSS stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza u 2017. godini
0 0