Oglasi

JAVNI OGLAS za privremeno zauzimanje javne površine

 

19.05.2020 09:28
Slika
Predmet Javnog oglasa su javne površine u Brezi, na kojima se mogu montirati platoi za postavljanje stolova i stolica
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice,
geodetske i imovinsko-pravne poslove

Broj:04/1-19-907/20
Breza, 18.05.2020. godine

Na osnovu člana 5. Odluke o privremenom zauzimanju javnih površina na području općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 4/18), po ovlaštenju Općinskog načelnika, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Breza, raspisuje

J A V N I O G L A S
za privremeno zauzimanje javne površine

I - PREDMET JAVNOG OGLASA
Predmet Javnog oglasa su javne površine u Brezi, na kojima se mogu montirati platoi za postavljanje stolova i stolica, prema sljedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

Javna površina br.1.
Javna površina se nalazi u Brezi, ul. Bosanska, na dijelu parcele označena kao k.č. 767/1 k.o. Breza.
1. Namjena: ugostiteljstvo
2. Sadržaj: ljetna bašta na drvenom platou sa tipskom tendom i suncobranima
3. Obim radova: montaža drvenog roštilja postavljenog na zemljanu površinu i njegovo podaskavanje, impregnacija daščane površine montaža tende
4. Gabarit platoa: 8,70 m x 13,70 m, prema datoj situaciji:
0 0