Tenderi

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE USTUPANJA OGLASNOG PROSTORA U TRI DNEVNA LISTA ZA POTREBE OPĆINE BREZA U 2018.GODINI

 

28.02.2018 15:18
Slika
NAZIV UGOVORNOG ORGANA: OPĆINA BREZA Bogumilska br.1, 71 370 BREZA
Služba za privredu
 
Broj: 01/2-14-565-6/18
Breza, 28.02.2018.godine

Na osnovu člana 8.stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II.dio B Zakona o javnim nabavkama („SL:glasnik BiH“ broj 66/16) i Odluke o  pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01/2-05-562/18 od 28.02.2018.godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika, pomoćnik načelnika Službe za privredu Općine Breza, donosi:
 
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA USLUGE USTUPANJA OGLASNOG PROSTORA U TRI DNEVNA LISTA ZA POTREBE OPĆINE BREZA U 2018.GODINI

a) NAZIV UGOVORNOG ORGANA:
OPĆINA BREZA
Bogumilska br.1,
71 370 BREZA
IDB/JIB:4218189250002
Tel:032/786-046
Faks: 032/786-041; 032/786-031
Elektronska pošta ( e-mail):nabavke@breza.gov.ba
Internet adresa (web): www.breza.gov.ba 

b) OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Usluge ustupanja oglasnog prostora u tri dnevna lista u 2018.godini,  za potrebe Ugovornog organa.
0 0