Javni pozivi

JAVNI POZIV za učešće u Programu utroška sredstava „Poticaj razvoju poduzetništva i obrta u općini Breza za 2017. godinu“

 

12.09.2017 08:54
Slika
U skladu sa Budžetom Općine Breza za 2017. godinu, za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM
Služba za privredu

Broj: 02/1-2-05-2561-1/17
Breza, 08.09. 2017.godine
 
Na osnovu tačke 6. Programa utroška sredstava „Poticaj razvoju poduzetništva i obrta u općini Breza za 2017. godinu“,  koji je usvojen Zaključkom općinskog vijeća Breza, broj: 01/1-02-1772/17 od 28.06.2017. godine, Služba za privredu općine Breza, po ovlaštenju Općinskog načelnika, raspisuje:

JAVNI POZIV
za učešće u  Programu utroška sredstava „Poticaj razvoju poduzetništva i obrta u općini Breza za 2017. godinu“
 
U skladu sa Budžetom Općine Breza za 2017. godinu, za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM i to za:
  • Subvencije za samozapošljavanje u iznosu od 40.000,00 KM;
  • Subvencije za program stručnog osposobljavanja u iznosu od 10.000,00 KM.
Izrazi u ovom dokumentu, koji su napisani samo u jednom gramatičkom rodu, se odnose podjednako na muški i ženski rod.
0 0