Aktivnosti općinskog načelnika

JP “Komunalno“ d.o.o. Breza predat kamion na upravljanje i korištenje

 

16.07.2019 13:33
Slika
 
Općinski načelnik Munib Zaimović je dana 16.07.2019. godine uručio ključeve Kamiona smećara direktorici JP “Komunalno“ d.o.o. Breza Ramizi Frljak, čija je nabavka finansirana kroz projekt “Proširenje mreže sistema sakupljanja i odvoza čvrstog otpada na teritoriji općine Breza“ iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, po Javnom konkursu za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu JK2018/1- LOT 9. Projekti upravljanja otpadom.
 
Ukupna vrijednost kamiona je 58.324,50 KM, od čega je Fond za zaštitu okoliša FBIH odobrio iznos od 46.659,60 KM , a Općina Breza obezbijedila učešće od 11.664,90 KM.
 
Postupak javne nabavke kamiona izvršilo je JP „Komunalno“ d.o.o. Breza u skladu sa odlukom o prenosu ovlaštenja. Dobavljač kamiona je Ostić prevoz Banja Luka.

Kamion je marke MAN snage KW 228, zapremine 14m3, a isti će se koristiti za odvoz komunalnog otpada na regionalnu deponiju.
0 0