Novi link

KONKURS za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2019./2020. godinu

 

11.11.2019 08:30
Slika
Konkursa za dodjelu stipendije studentima branilaca i članova njihovih porodica za studijsku 2019./2020. godinu, traje u vremenu od 11.11.2019. godine do 02.12.2019. godine
Bosna i Hercegovina/Federacija BiH
Zeničko-dobojski kanton
Ministarstvo za boračka pitanja

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14. i 1/18.) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica
za studijsku 2019./2020. godinu

I. Sredstva namijenjena stipendiranju
Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2019./2020.godini osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2020.-oj godini.

- Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:
1) za prvu godinu studija …………........…. 800 KM;
2) za drugu i ostale godine studija ……… 1200 KM.

- Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :
1) za prvu godinu studija …………........…. 100 KM;
2) za drugu i ostale godine studija ………. 150 KM.
0 0