Novi link

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU DOM ZDRAVLJA BREZA

 

31.12.2019 11:01
Slika
Na osnovu člana 8, Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 12/03,34/03 i 65/13), člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti „Službene novine Federacije BiH“ br. 46/10 i 75/13), člana 34. Statuta Javne ustanove
JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BREZA
 
Na osnovu člana 8, Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 12/03,34/03 i 65/13), člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti „Službene novine Federacije BiH“ br. 46/10 i 75/13),  člana 34. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Breza,  Pravilnika o uslovima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/17), i Odluke Upravnog odbora JU Doma zdravlja Breza broj: 01-857/2019 od 18.12.2019 godine, Upravni odbor Javne ustanove Dom zdravlja Breza raspisuje:

K O N K U R S  
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JU DOM ZDRAVLJA BREZA

I    Opis poslova:
-  organizuje i vodi poslovanje Doma zdravlja,
-  predstavlja zastupa Dom zdravlja prema trećim licima,
-  odgovoran je za zakonitost rada Doma zdravlja,
-  podnosi Upravnom odboru pisani izvještaj o cjelokupnom poslovanju Doma zdravlja
   jednom tromjesečno,
-  izvršava odluke, zaključke, smjerice i uputstva Upravnog odbora,
-  odlučuje u prvom stepenu o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz
    radnog odnosa,
-  podnosi Upravnom odboru pisani izvještaj o finansijskom poslovanju Doma zdravlja,
-  predlaže Upravnom odboru donošenje sistematizacije poslova, općih akata, plana rada i
   razvoja Doma zdravlja,
-  učestvuje u radu Upravnog odbora Doma zdravlja bez prava odlučivanja,
-  obavlja i ostale  poslove definisane  Zakonom i  Statutom Ustanove.
0 0