Novi link

Konkurs za popunu radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Breza

 

24.01.2018 10:42
Slika
Na osnovu člana 33. Pravila JU Centar za socijalni rad Breza i na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
JU Centar za socijalni rad Breza


Na osnovu člana 33. Pravila JU Centar za socijalni rad Breza i na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj:01-10-17/2017.godine od 20.11.2017.godine te dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj:01-10-17-1/2018 od 04.12.2017.godine, direktor JU Centar za socijalni rad Breza na osnovu Odluke upravnog odbora broj: 01-10-21/2018 od 15.01.2017.godine raspisuje

K O N K U R S
za popunu radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Breza
 
OPIS RADNOG MJESTA

1.  Psiholog
(VSS-VII stepen stručne spreme) – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme, na period od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca
 
2. Stručni saradnik za poslove saradnje sa organima jedinice lokalne samouprave (VSS-VII stepen stručne spreme) – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme, na period od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca
0 0