Novi link

Konkurs za prijem u radni odnos u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Breza

 

12.02.2020 11:26
Slika
Javna ustanova Dom zdravlja Breza
Na osnovu člana 20.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Sl. novine FBiH“ broj: 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj;08/19) člana 4. i člana 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove Dom zdravlja Breza broj: 01-759/19 od 29.10.2019 godine i Odluke vršioca dužnosti direktora broj: 01-149/2020 od 04.02.2020 godine, vršilac dužnosti direktora raspisuje:

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I RADNO MJESTO

1. doktora medicine u službi porodične/obiteljske medicine.
   1 izvršilac na određeno vrijeme na period do 12 mjeseci sa probnim radom od 3 (tri) mjeseca.

2. spremačica
   1 izvršilac na neodređeno vrijeme
0 0