Novi link

Javna ustanova Dom zdravlja Breza : Konkurs za prijem u radni odnos

 

15.06.2020 14:56
Slika
Javna ustanova Dom zdravlja Breza : Konkurs za prijem u radni odnos
Na osnovu člana 20. a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (,,Sl. novine FBiH" broj: 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 08/19) člana 4. i člana 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove Dom zdravlja Breza broj: 01-759/19 od 29.10.2019. godine i Odluke vršioca dužnosti direktora broj: 01-449/2020 od 11.06.2020. godine, vršilac dužnosti direktora raspisuje:

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I    RADNO MJESTO

1.    spremačica
1 izvršilac na neodređeno vrijeme na pola radnog vremena za rad u dvije ambulante porodične medicine : ambulanti Župča i Kahve

II    USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju slijedeće uslove:
a)    opšti uslovi :
-    da je kandidat državljanin BiH,
-    da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta,

b)    posebni uslovi:
-    osnovna škola
-    minimalno 6 (šest) mjeseci radnog staža na ovim poslovima.
0 0