Info

Na tematskoj sjednici Općinskog vijeća razmatrana Informacija o stanju u Javnom preduzeću „Komunalno“

 

16.08.2019 12:46
Slika
 

Na četvrtoj tematskoj sjednici Općinskog vijeća Breza, održanoj 15. augusta 2019. godine sa početkom u 16 sati i 30 minuta, vijećnici su razmatrali Informaciju o stanju u Javnom preduzeću „Komunalno“ s akcentom na odvoz i deponovanje komunalnog otpada.

Nenajavljeno su odsutni bili vijećnici Anes Babović, Anes Zaimović, Midhat Beširević, Mirnes Bašić, Fetah Bajrić i Mirza Ahmedspahić, dok je izostanak najavio vijećnik Fikret Salčinović. Rad na sjednici u 17 sati i 58 minuta napustili su Dževahid Sokić i Asim Muratović.

Poslije uvodnog izlaganja v.d. direktorice JP „Komunalno“ Ramize Frljak, koja je ukazala na potrebu hitnog pronalaska lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice, kako bi se trajno riješilo pitanje zbrinjavanja otpada, o problemima i mogućim rješenjima u ovoj oblasti, između ostalih, govorili su načelnik mr.sci. Munib A. Zaimović, predsjedavajući Općinskog vijeća Memsud Kadrić, vijećnici Arif Sirotanović, Edin Avdić, Mirzet Suljagić, Dževahid Sokić, Čamil Buljetović, Amina Cigura-Jekalović, kao i predstavnici menadžmenta JP „Komunalno“ Mujo Muratović i Esmir Bulbulušić.

Nakon petnaestominutnog zasjedanja tokom prve pauze na sjednici, članovi Kolegija Općinskog vijeća donijeli su prijedlog Zaključka koji je većinom glasova usvojen. U tačkama Zaključka, između ostalog, prioritet je stavljen na intenziviranje izbora i imenovanja direktora JPK, uvođenje mjera za postizanje operativnih ciljeva, koje se moraju primijeniti u cilju trajnog rješavanja problema upravljanja otpadom na području općine Breza, što bi podrazumijevalo iznalaženje lokacije za reciklažno dvorište i pripremanje potrebne infrastrukture, stavljanje u funkciju postojećih zelenih otoka, uspostavljanje i opremanje zelenih otoka i na ostalom području općine Breza.

Načelnik Zaimović je rekao, da se s problemom odvoza smeća, JP „Komunalno“ bori već dugi niz godina.

- Ljudi iz Komunalnog preduzeća i lokalne samouprave, u skladu sa raspoloživim sredstvima, ulažu velike napore da riješe probleme. Sve dobronamjerne kritike i sugestije ćemo podržati – zaključio je Zaimović. 

On je još dodao, da u ovom preduzeću nije dovoljno da se izvrši samo nabavka vozila i ostale mehanizacije, nego je potrebno da se izvrši i jedna potpuna reorganizacija te izrazio nadu da će se i u okviru redovnih sjednica konstantno raspravljati o mjerama unapređenja rada ovog preduzeća.

0 0