Obavještenja

Naredba o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza - jesenja faza za 2018. godinu

 

29.10.2018 13:00
Slika
Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – jesenja faza u periodu od 29.10. do 02.11.2018.godine
Broj: 01/2-05-2880-4/18
Breza, 26.10.2018. godine
 
Na osnovu članova 10. Stav 1. tačka 5., 23. i 24 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH” broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcje i dezinsekcije na području ZDK – jesenja faza u 2018. godini, broj: 11-37-6951-1-1/18 od 12.09.2018. godine i člana 116. Statuta Općine Breza (“Službeni glasnik Općine Breza” – prečišćeni tekst, broj: 8/09) Općinski načelnik d o n o s i
 
 
N A R E D B U
o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na
području općine Breza - jesenja faza za 2018. godinu
 
I
 
Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – jesenja faza u periodu od 29.10. do 02.11.2018.godine
.
0 0