Obavještenja

NAREDBA o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza - jesenja faza za 2019. godinu

 

31.10.2019 13:15
Slika
Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – proljetna faza u periodu od 04.11. do 08.11.2019.godine.
Broj: 01/2-05-1213-5/19
Breza, 30.10.2019. godine

Na osnovu članova 10. stav 1. tačka 5., Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH” broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcje i dezinsekcije na području ZDK – jesenja faza 2019. godine, broj: 11-37-15102/19 od 10.10.2019. godine, člana 5. stav 3. Direktnog sporazuma za nabavku usluga „Obavezna preventivna proljetna i jesenja sistematska deratizacija na području općine Breza“ broj: 01/2-05-1213-3/19 od 31.05.2019. godine i člana 116. Statuta Općine Breza (“Službeni glasnik Općine Breza” – prečišćeni tekst, broj: 8/09) Općinski načelnik d o n o s i

N A R E D B U
o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na
području općine Breza - jesenja faza za 2019. godinu

I
Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – proljetna faza u periodu od 04.11. do 08.11.2019.godine.

II
Sistematska deratizacija iz tačke jedan ove naredbe obuhvata:
1.Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja),
2.Nezvanična (neorganizirana) odlagališta otpada-smetljišta,
3.Objekti javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacinski prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada prostori za skladištenje i pripremu hrane, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),
4.Općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama,
5.Individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja (obuhvatajući: podrume, tavane, magacinski prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, prostori za skladištenje i pripremu hrane, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi).
0 0