Obavještenja

Naredba o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza - jesenja faza za 2020. godinu

 

13.11.2020 12:09
Slika
Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza
Broj: 01/2-04-1176-6/20
Breza, 13.11.2020. godine

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5., Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH” broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcje i dezinsekcije na području ZDK – jesenja faza 2020. godine, broj: 11-33-8954-2/20 od 26.10.2020. godine i člana 116. Statuta Općine Breza (“Službeni glasnik Općine Breza” – prečišćeni tekst, broj: 8/09) Općinski načelnik d o n o s i

N A R E D B U
o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na
području općine Breza - jesenja faza za 2020. godinu

I
Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – jesenja faza u periodu od 23.11. do 28.11.2020.godine.
0 0