Obavještenja

NAREDBA o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza - proljetna faza za 2019. godinu

 

31.05.2019 15:21
Slika
Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – proljetna faza
Broj: 01/2-05-1213-4/19
 
Breza, 31.05.2019. godine
 
Na osnovu članova 10. stav 1. tačka 5., Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH” broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcje i dezinsekcije na području ZDK – proljetna faza 2019. godine, broj: 11-37-3732-3/19 od 15.04.2019. godine i člana 116. Statuta Općine Breza (“Službeni glasnik Općine Breza” – prečišćeni tekst, broj: 8/09) Općinski načelnik d o n o s i
 
 
N A R E D B U
o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na
području općine Breza - proljetna faza za 2019. godinu
 
I
 
Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – proljetna faza u periodu od 10.06. do 14.06.2019.godine
.
0 0