Obavještenja

NAREDBA o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza - proljetna faza za 2020. godinu

 

25.06.2020 12:45
Slika
Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – proljetna faza
Broj: 01/2-04-1176-4/20
Breza, 24.06.2020. godine

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5., Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH” broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcje i dezinsekcije na području ZDK – proljetna faza 2020. godine, broj: 11-33-8954-1/20 od 05.06.2020. godine i člana 116. Statuta Općine Breza (“Službeni glasnik Općine Breza” – prečišćeni tekst, broj: 8/09) Općinski načelnik d o n o s i

N A R E D B U
o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na
području općine Breza - proljetna faza za 2020. godinu

I
Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – proljetna faza u periodu od 26.06. do 30.06.2020.godine.

II
Sistematska deratizacija iz tačke jedan ove naredbe obuhvata:

1. Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja),
2. Nezvanična (neorganizirana) odlagališta otpada-smetljišta,
3. Objekti općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacinski prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada prostori za skladištenje i pripremu hrane, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),
4. Općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama,
5. Individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja (obuhvatajući: podrume, tavane, magacinski prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, prostori za skladištenje i pripremu hrane, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi).
0 0