Tenderi

O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM - „Nabavka kanalizacionih cijevi za MZ Vijesolići,“

 

21.09.2017 12:41
Slika
Prihvata se Ponuda broj:011/09/17 od 11.09.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka kanalizacionih cijevi za MZ Vijesolići,“ dodjeljuje se ponuđaču SZR „Velegradnja“ Breza
Broj: 01/2-05-2566-2/17
Breza, 21.09.2017. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: „Nabavka kanalizacionih cijevi za MZ Vijesolići,“(broj: 02/1-2-14-2569-3/17 od 13.09.2017.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i
 
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
Prihvata se Ponuda broj:011/09/17 od 11.09.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka kanalizacionih cijevi za MZ Vijesolići,“ dodjeljuje se ponuđaču SZR „Velegradnja“ Breza, za ponuđenu cijenu od 7.020,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču
0 0