Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIREKTNI SPORAZUM : Nabavka kancelarijskog namještaja - stolovi i stolice

 

05.03.2018 15:44
Slika
Prihvata se Ponuda broj:1/18 od 02.03.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: Nabavka kancelarijskog namještaja - stolovi i stolica, dodjeljuje se ponuđaču „OPTIMUS“ d.o.o. Ilijaš
Broj: 01/2-05-563-2/18
Breza,  05.03.2018. godine
                                                                       
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza( „Sl.glasnik Općine Breza“, broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku roba: Nabavka kancelarijskog namještaja - stolovi i stolica,(broj: 02/1-2-14-566-3/18 od 05.03.2018.godine) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DIREKTNI SPORAZUM  
 
Član 1.
            Prihvata se Ponuda broj:1/18 od 02.03.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: Nabavka kancelarijskog namještaja - stolovi i stolice, dodjeljuje se ponuđaču „OPTIMUS“ d.o.o. Ilijaš, za ponuđenu cijenu od 3.715,39KM, bez PDV-a, odnosno 4.347,01 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0