Obavještenja

Obavještenje o načinu reklamnog oglašavanja u vrijeme predizborne kampanje

 

16.10.2020 15:30
Slika
 
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu

Broj:    03/1-2-19-2293/20
Breza, 16.10.2020. godine

Obavještenje o načinu reklamnog oglašavanja u vrijeme predizborne kampanje

Obavještavamo političke subjekte da je prema odredbama Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Breza“ broj 1/19) zabranjeno postavljanje naprava i natpisa van dozvoljenih mjesta, kao i ispisivanje poruka bilo kojeg sadržaja, a naročito na fasadama, stalnim ogradama, potpornim zidovima, drveću, parkovskom zelenilu, stubovima saobraćajne signalizacije i ostalim stubovima komunalne infrastrukture, energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima, kao i na trotoarima, te na javnim objektima koji imaju kulturnu i historijsku vrijednost, vjerskim institucijama, mostovima, spomen-obilježjima i sličnim objektima, bez odobrenja Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Breza.

Reklame se mogu postaviti samo na osnovu urbanističke saglasnosti izdate od strane Službe za prostorno uređenje u skladu sa odredbama o privremenom zauzimanju javnih površina.
Kad se reklame i natpisi postavljaju na objekte ili zemljište koji su u vlasništvu drugog fizičkog lica ili pravnog lica, podnosilac zahtjeva dužan je uz potrebnu dokumentaciju dostaviti i saglasnost vlasnika ili korisnika objekta ili zemljišta.

Ukoliko se tokom inspekcijskog nadzora utvrdi da je izvršeno plakatiranje na nedozvoljenim mjestima od strane političkih subjekata, sanitarno-komunalni inspektor Općine Breza će rješenjem naložiti uklanjanje istih, te će političkom subjektu biti izrečena novčana kazna za učinjeni prekršaj.

Takođe, ovim putem pozivamo političke stranke i nezavisne kandidate, a obzirom na činjenicu da nakon izbora predizborni promotivni plakati i ostali štampani promotivni materijali političkih subjekata narušavaju izgled općine Breza još mjesecima poslije, bili oni postavljeni ili distribuirani na predviđena ili nedozvoljena mjesta, da iste što prije uklone sa javnih površina na području općine Breza.

U slučaju da politički subjekti ne postupe na naprijed navedeni način, sanitarno-komunalni inspektor Općine Breza će postupiti u skladu sa svojim nadležnostima i preduzeti mjere propisane Odlukom o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 1/19).                                          

Elsada Šehović,dipl.ing.hem., sanitarno-komunalni inspektor                                             
0 0