Obavještenja

Obavještenje za poljoprivrednike

 

05.06.2018 12:38
Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza da je Ministar Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2018. godinu
Služba za privredu
 
Broj: 02/1-1-24-1627/18
Breza, 04.06.2018. godine

O  B  A  V  I  J  E  S  T

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza da je Ministar Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2018. godinu broj: 02-14-7468/18 od 25.04.2018. godine, donio Uputstvo o poticanju poljoprivredne proizvodnje broj: 05-24-7468-1/18 od 30.05.2018. za 2018. godinu

Uputstvom su propisani uslovi koje moraju ispunjavati fizička i pravna lica za ostvarivanje prava na poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, te vrste i obim poljoprivredne proizvodnje koja se potiče  iz Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2018. godinu.
Proizvodnje i aktivnosti koje će se podržavati su slijedeće :
 
A/ Podrška poljoprivrednoj proizvodnji
A/1 Animalna proizvodnja
 1. Premija za uzgoj brojlera,
 2. Podrška za držanje koka nosilja,
 3. Podrška za registrirane farme muznih grla,
 4. Podrška za registrovanu ovčarsku i kozju proizvodnju,
 5. Podrška za registrovanu svinjogojsku proizvodnju,
 
     A/2 Biljna proizvodnja 
 1. Podrška za poljoprivrednu proizvodnju u plastenicima i staklenicima,
 2. Podrška za proizvodnju maline i kupine,
 3. Podrška za proizvodnju krastavca-kornišona,
 4. Podrška za proizvodnju plantažne borovnice i aronije,
 5. Podrška za certificiranje organske poljoprivredne proizvodnje,
 6. Podrška za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća,
 7. Podrška za zasnivanje novih zasada vinove loze,
 8. Podrška za zasnivanje zasada koštičastog, jabučastog i jezgrastog voća.
 
B/  Podrška otkupljivačima/preradživačima 
 • Podrška otkupljivačima/preradživačima mlijeka sa područja ZE-DO kantona,
 • Podrška otkupljivačima/preradživačima pilećeg mesa,
 • Podrška otkupljivačima za otkup svježeg voća i povrća,
 • Podrška otkupljivačima ljekovitog bilja,
 • Podrška otkupljivačima jagodičastog voća,
 • Podrška otkupljivačima jagodičastog voća koji vrše zamrzavanje,
  
   C/ Podrška kapitalnim ulaganjima
 
 • Podrška za nabavku mehanizacije za poljoprivredu,
 • Podrška za nabavku plastenika,
 
   D/ Ostale vrste podrški 
 • Podrška projektima iz oblasti pčelarstva,
 • Finansiranje sajmova i izložbi,
 • Nabavka repromaterijala iz oblasti poljoprivrede za Poljoprivrednu stručnu službu i Uzgojno selekcijsku službu,
 • Podrška projektima kroz sufinansiranje administativnih postupaka legalizacije uzgojnih i proizvodno-prerađivačkih kapaciteta. 
D/ Rezerva
Rezerva – nepredviđeni zahtjevi
Kompletan tekst Uputstva sa obrascima objavljen je na web stranici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zeničko-dobojskog kantona kao i na Oglasnoj tabli Općine Breza. Sve informacije o Uputstvu korisnici mogu dobiti i u Službi za privredu Općine Breza.
0 0