Tenderi

Odluka o dopuni Izvoda iz Plana javnih nabavki općine Breza za 2019. godinu

 

25.04.2019 07:38
Slika
 
Broj:01/2-05-286-8/19
Breza, 25.04.2019. godine     
 
Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa Budžetom Općine Breza za 2019. godinu, Općinski načelnik Breza, dana 25.04.2019. godine, donosi
 ODLUKU
o  dopuni Izvoda iz Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2019. godinu
 
Član 1.
 
U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2019.godinu u skladu sa ukazanim potrebama, dodaje se tačka 3  dio III, za nabavku radova i glasi: 
0 0