Tenderi

ODLUKA o dopuni Izvoda iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2019. godinu

 

10.10.2019 12:37
Slika
U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2019.godinu u skladu sa ukazanim potrebama, dodaju se tačke 5 i 6 dio III
Broj:01/2-05-286-17/19
Breza, 10.10.2019.godine

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa Budžetom Općine Breza za 2019. godinu, Općinski načelnik Breza, dana 10.10.2019. godine, d o n o s i

ODLUKU
o dopuni Izvoda iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2019. godinu

Član 1.
U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2019.godinu u skladu sa ukazanim potrebama, dodaju se tačke 5 i 6 dio III, za nabavku radova i glasi:
0 0